Fallout Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
Ridgeway Road,
Rumney,
Cardiff,
CF3 4AB
Tel:      029 2077 7124
Fax:     029 2036 0103
email    schooladmin@ysgolbroeirwg.cardiff.sch.uk
Location
Y Brif Fwydlen
indent  Menter Caerdydd
indent  Tudalen Gartref/Home
indent  Croeso/Welcome
indent  Dogfennau/Documents
indent  Yr Oriel/The Gallery
indent  Llythyron/Letters
indent  Cylchlythyr/Newsletter
indent  Pwy yw Pwy/Who's Who?
indent  Rhagoriaeth/Excellence
indent  e-Ddiogelwch/e-Safety

Search Web Pages
Croeso/Welcome

Gair wrth y Pennaeth

Croeso i Ysgol Gymraeg Bro Eirwg

Braint ac anrhydedd yw bod yn Bennaeth ar Ysgol Gymraeg Bro Eirwg. Mae arwain yr ysgol mewn cyfnod o lawer o newidiadau, gan gynnwys cwricwlwm newydd, yn her gyffrous yr ydym oll sy’n rhan o gymuned yr ysgol yn barod i wynebu ac yn awyddus i lwyddo er mwyn codi safonau a gwella profiadau addysg pob dysgwr.

Mae yna dystiolaeth gadarn bod yr ysgol yn cynnig amgylchedd hapus,ddiogel,ddatblygiadol o fewn ethos Gymraeg fyrlymus ac anogol,lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol dyfu mewn hunan-barch a datblygu eu potensial fel dinasyddion. Mae’r broses hunan-arfarnu blynyddol yn cadarnhau bod gan yr ysgol gryfderau mewn sawl maes a’i bod yn ymwybodol o’r cam ymlaen wrth ddiwallu anghenion pob dysgwr a’u paratoi ar gyfer bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain.

Ymfalchiwn yn ein hymdrechion i godi safonau’n cyrhaeddiadau academaidd,ein llwyddiannau chwaraeon a’n perfformiadau cerdd a drama ond yn fwy na dim ymhyfrydwn fod eraill hefyd yn cydnabod yr ethos arbennig sydd ym Mro Eirwg sy’n caniatau i bob disgybl, o ba bynnag allu academaidd neu gefndir cymdeithasol-academaidd, i gael eu cynnwys yn y llu o brofiadau a gynigir gan yr ysgol.

Gaynor Gibby Williams
Pennaeth

Head Teacher’s Message

Welcome to Ysgol Gymraeg Bro Eirwg.

It is an honour and a privilege to be the head teacher of Ysgol Gymraeg Bro Eirwg. Leading the school during a period of change, which includes a new curriculum, is an exciting challenge that we, who consider ourselves a part of the community of the school, are prepared to face. We are determined to succeed in order to raise standards and continue to improve the education of our learners.

There is strong evidence that we aim to create a happy, secure, developmental environment within a stimulating and encouraging Welsh ethos, where every member of the school community can grow in self respect and develop their potential as citizen. The annual self evaluation process confirms that the school has many strengths and that we are aware of the next step in order to meet the needs of all learners and prepare them for the twenty first century.

We are proud of our efforts to raise academic standards and of our success in sport, music and drama. But most of all, we are delighted that others acknowledge the special ethos in Bro Eirwg that allows every pupil, whatever academic ability or background, to be included in the host of experiences offered by our school.

Gaynor Gibby Williams
Head Teacher


Created on 2006-06-29 20:48:26 by behg
Updated on 2010-09-24 14:08:38 by behg
 Printable Version

Log In
Username

Password

Remember MeCalendar
< October, 2015 >
S M T W T F S
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31